Byggprojektering för olika typer av byggnader

Företaget har erfarenhet av att projektera: 

  • Ny-, om, – och tillbyggnader inom kommunal, statlig och privat
    verksamhet t.ex. skolor, idrottsanläggningar, daghem,
    gruppboenden, kontorsbyggnader, bostäder, flerbostadshus,
    sjukhus, hotell och försäljningslokaler.
  • Ny-, om, – och tillbyggnader inom både lätt och tung industri.

Gällande normer såsom BBR (Boverkets byggregler) och BKR
(Boverkets konstruktionsregler) utgör grunden för all projektering.
Sedan Januari 2011 gäller EKS (europeiska konstruktionsstandarder,
eurokoder).