Kvalitét

Företaget har ett eget kvalitetssystem som i stort sett följer ISO 9001. 

Generellt gäller att kvalitetstänkande och genomsyrar all vår
verksamhet och är ett kännetecken för våra medarbetare. Våra
nyckelord är kundorientering, effektivitet och kompetens.

Kvalitetssystemet skall genom såväl förebyggande åtgärder som
kvalitetsrutiner under uppdragets genomförande säkerställa att rätt
kvalitet erhålls i allt arbete.
De förebyggande åtgärderna syftar till att vidmakthålla och höja
kunskapsnivån samt underlätta kvalitetsarbetet i företaget.